+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

XL Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 ust. 10 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” zwołuje XL Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 czerwca 2017 roku w Wolinie przy ul. Zamkowej 23a  w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej – Dworek Woliński. Rozpoczęcie obrad o godz. 16:00.

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 5. Informacja Zarządu nt.:
 6. przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 7. nowych pracowników biura,
 8. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Zalew Szczeciński.
 9. Przedstawienie  sprawozdania merytorycznym Zarządu  za rok 2016.
 10. Przedstawienie  sprawozdania finansowego  za rok 2016.
 11. Zapoznanie  się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok.
 12. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 14. przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2016 rok,
 15. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 16. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowelizacji ustawy o rachunkowości i zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich gmin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
 21. Dyskusja, wolne wnioski.
 22. Zakończenie zebrania.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr-zalew.pl.

Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu – członka Stowarzyszenia –  jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.

Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo, przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 11, ust. 5, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Zaleganie z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy prowadzi do ustania członkostwa zwyczajnego w wyniku skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia (§ 11, ust. 6, pkt 4, lit. d Statutu Stowarzyszenia).

Składka członkowska: 60,00 złotych / rok

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr:

03 9393 0000 0017 8057 3000 0010 Bank Spółdzielczy w Wolinie UWAGA ZMIANA RACHUNKU.

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres!

Ryszard Mróz

Prezes  Zarządu

 

 1. Załączniki do XL Zwyczajne Walne Zebranie Członków
 2. Załącznik 4.  Informacja o WZCZ
 3. Załącznik 11.  Środki trwałe 31.12.2016