+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Statut

Pobierz w formacje PDF

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające
z uchwały nr 6/WZC/2022 Walnego Zebrania
Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew
Szczeciński” z dnia 21 czerwca 2022 roku

 

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, zwane dalej
”Stowarzyszeniem” lub „LGR”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób
prawnych i fizycznych, reprezentujących trzy sektory: publiczny, społeczny i prywatny.

§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
– ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2261),
– ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 943),
– ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2140),
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja
2014 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE)
nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1)
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
– niniejszego statutu.
2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3.
1. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi LGR „Zalew Szczeciński”.
2. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia są Międzyzdroje.

§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

§ 6.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8.
Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w szczegółowych
przepisach. Wzory ich ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ II
Cel i formy działania

§ 9.
1. Stowarzyszenie ma na celu opracowanie i wdrożenie wizji zrównoważonego rozwoju
obszarów rybackich gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina
Wolin, Gmina Stepnica, prowadzącej do poprawy jakości życia społeczności związanych
z rybactwem.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru gmin: Gmina Miasto
Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica, uwzględniającej
lokalne uwarunkowania, w tym w szczególności związane z gospodarką morską,
rybactwem i turystyką,
2) uzyskanie statusu Lokalnej Grupy Działania oraz zawarcie umowy o realizację LSR,
3) realizację opracowanej strategii poprzez selekcję i kierowanie wybranych operacji –
projektów do wdrożenia w ramach LSR zgodnie z obowiązującymi procedurami,
4) wspieranie i stymulowanie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu
lub zmierzających do:
– wzmocnienia konkurencyjności obszaru realizacji LSR,
– zwiększenia ilości miejsc pracy na obszarze LSR,
– podniesienia wartości produktów rybactwa,
– ochrony środowiska, w celu utrzymania atrakcyjności obszaru LSR,
5) wspieranie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej podmiotów
uzależnionych od rybactwa,

6) wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej związanej ze środowiskiem wodnym i
przyrodniczym,
7) informowanie o realizacji LSR, w tym o wyborze operacji w ramach LSR,
8) aktywizowanie społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie
partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw,
9) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
10) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarach rybackich,
11) promocję obszarów rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
12) promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej z innymi organizacjami o
podobnym charakterze,
13) propagowanie ekoturystyki;
14) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów,
szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza
– promocji obszarów rybackich i regionu, jego tożsamości gospodarczej i kulturowej,
działalności promocyjnej i informacyjnej,
15) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania operacji – projektów związanych z
realizacją LSR,
16) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym,
17) prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.
1. Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne i prawne.
2. Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie honorowi,
3) członkowie wspierający.

§ 11.
Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:
1) fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
b) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem
do przestrzegania Statutu,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,
2) prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu
województwa, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz
ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu i wskazaniem osoby reprezentującej ją
w Stowarzyszeniu – zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Osobę prawną, która podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia, może
reprezentować osoba, która:
1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej.
3. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia nowych członków dokonywane jest
uchwałą Zarządu.
4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
2) prawo udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) prawo występowania z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia,
4) korzystanie nieodpłatnie z lokali, urządzeń i poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do
dyspozycji członkom,
5) korzystanie z innych możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom.
5. Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:
1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej,
5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
6. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
2) utraty zdolności do czynności prawnych,
3) śmierci Członka,
4) skreślenia przez Zarząd, dokonanego w przypadku:
a) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem,
b) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
7. Skreślenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 powinno być dokonane uchwałą Zarządu,
na podstawie której należy doręczyć członkowi pisemne zawiadomienie o skreśleniu wraz
z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia
dokonuje się w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały i doręcza się członkowi
za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie nie doręczone lub
zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu
ma moc prawną doręczenia.
8. Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego
obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni
przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zebrania Członków odwołujący się powinien
być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym
terminem. Z chwilą oddalenia odwołania przez Walne Zebranie Członków bądź
bezskutecznego upływu terminu do złożenia odwołania skreślenie staje się prawomocne.
9. Zmiany przedstawiciela reprezentującego osobę prawną w Stowarzyszeniu dokonuje się
poprzez przesłanie Zarządowi Stowarzyszenia stosownego pełnomocnictwa
wskazującego nową osobę reprezentującą osobę prawną, spełniającą warunki określone
w ust. 2.

§ 12.
Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla celów Stowarzyszenia.
2. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członkowi honorowemu służy prawo do udziału w pracach organów Stowarzyszenia
z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
5. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków.

§ 13.
Członkowie wspierający
1. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
popierające idee Stowarzyszenia mogą – na zasadach określonych statutem – uzyskać
godność członka wspierającego.
2. Członkiem wspierającym może zostać podmiot, który ma siedzibę w kraju lub za granicą,
został przyjęty w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, jest
zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie realizacji celów i
zadań określonych Statutem Stowarzyszenia. Zasady i zakres wsparcia Członek
wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia w drodze umowy cywilnoprawnej.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału – z głosem doradczym – w pracach organów
Stowarzyszenia.
4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
a nadto na podstawie uchwały Zarządu w wyniku:
1) nie realizowania ustalonych zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia,
2) likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej będącej członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
5. Skreślonemu członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie na zasadach określonych
w Rozdziale III § 11 pkt 8 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia

§ 14.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rada

§ 15.
1. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 7 lat.
2. Członkiem organów, o których mowa w ust. 1 nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Członkowie organów, o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić odpłatnej działalności
lub świadczyć pracy, polegających na doradztwie w przygotowaniu wniosków o
dofinansowanie ze środków Priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

§ 16.
Uchwały organów Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane
są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić,
że głosowanie jest tajne.

§ 17.
W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia wymienionych w § 14 pkt 2, 3 i 4
w czasie trwania kadencji tych organów, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia
ich składu.
Walne Zebranie Członków

§ 18.
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy
lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu
obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia za pomocą
poczty elektronicznej na podany w oświadczeniu przez Członka adres e-mail lub listami
poleconymi, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane

str. 7
prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania,
Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków i wyznacza kolejne na ten sam dzień
za 30 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków. Tak zwołane Walne Zebranie
Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na
Walnym Zebraniu Członków.
5. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz,
z głosem doradczym : członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni przez
Zarząd goście.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu
Członków jeden głos.

§ 19.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym – z zastrzeżeniem
§ 23 pkt 15 – LSR;
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
5) uchwalanie Statutu;
6) uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Rady;
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
8) określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd,
9) uchwalanie wysokości składki członkowskiej uiszczanej przez członków
zwyczajnych,
10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych
i zagranicznych oraz o wystąpieniu z takich organizacji,
11) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
12) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
14) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.

§ 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy
własnej, Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeśli pomimo prawidłowo złożonego wniosku, Zarząd wbrew zapisom statutu nie zwoła
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w określonym terminie, organem
upoważnionym do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest Komisja
Rewizyjna.

§ 21.
Organizację i tryb pracy Walnego Zebrania Członków określa regulamin Walnego Zebrania
uchwalany przez Walne Zebranie.
Zarząd

§ 22.
1. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.
2. W skład Zarządu wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel z obszaru każdej gminy
będącej członkiem Stowarzyszenia.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym.
4. Pozostałych członków Zarządu, Walne Zebranie powołuje i odwołuje w odrębnym
głosowaniu tajnym.
5. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej lub Rady.
6. Kadencja członka Zarządu powołanego w trakcie trwania danej kadencji Zarządu upływa
z chwilą zakończenia tej kadencji Zarządu.
7. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
1) przyjęcia przez Komisję Rewizyjną pisemnej rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej
przez członka Zarządu,
2) utraty członkostwa Stowarzyszenia,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
4) upływu kadencji.
8. Komisja Rewizyjna może z ważnych powodów odmówić przyjęcia rezygnacji członka
Zarządu.
9. Uchwała o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków jest
jednoznaczne z jego odwołaniem.

§ 23.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, zespołów ekspertów w celu
wykonywania zadań statutowych oraz zespołów roboczych do realizacji określonych
operacji,
7) organizowanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnianie i zwalnianie kierownika Biura
Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
8) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia,
9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
10)składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
11) ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
12) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
13) przygotowanie projektów wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność
Stowarzyszenia, których uchwalenie należy do kompetencji Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia,
14) przygotowanie projektu oraz realizacja uchwalonej LSR,
15) dokonywanie zmian w LSR za wyjątkiem zmian w budżecie LSR,
16) przygotowanie realizacji operacji związanych funkcjonowaniem LGR oraz
nabywaniem umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności i pozyskiwanie
środków na dofinansowanie tych operacji.

§ 24.
Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, w tym reprezentowania go na zewnątrz, udzielania
pełnomocnictw oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub
Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, z tym, że do dokonania czynności przekraczających
zwykły zarząd wymagana jest dodatkowo zgoda Zarządu wyrażona w formie uchwały. Zakres
czynności zwykłego zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 25.
Organizację i tryb pracy Zarządu a także zasady wyboru Wiceprezesów i Skarbnika, spośród
osób wybranych do Zarządu przez Walne Zebranie, określa Regulamin Zarządu uchwalany
przez Walne Zebranie.
Komisja Rewizyjna

§ 26.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być w związku małżeńskim, ani też w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
oraz Rady.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub Rady.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
7. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) złożenia pisemnej rezygnacji;
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 27.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego organów oraz
występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
2) opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał Zarządu
dotyczących gospodarki finansowej,
3) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
5) przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających, zleconych przez Walne
Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd,
6) występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
oraz zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku wskazanym w § 20 pkt. 3.

§ 28.
Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Rada

§ 29.
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Rada składa się z nie mniej niż 12 osób lecz nie więcej niż 16 osób wybranych spośród
Członków zwyczajnych LGR, przy czym:
a) sektor publiczny reprezentują w Radzie nie więcej niż 4 osoby,
b) przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 30% składu Rady
lecz nie więcej niż 49% składu Rady,
c) przedstawiciele żadnej z grup interesów nie mogą stanowić więcej niż 49%
składu Rady.
3. Członek Rady nie może być równocześnie: członkiem Zarządu, członkiem Komisji
Rewizyjnej lub pracownikiem Stowarzyszenia.
4. Mandat członka Rady wygasa w razie:
a) pisemnej rezygnacji członka Rady złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,
b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
d) upływu kadencji Rady.

§ 30.
Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach
LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia.

§ 31.
Organizację i tryb pracy Rady, w tym:
a) zasady i przesłanki wyłączenia członków Rady – w procedurach wyboru,
w tym oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – w celu zapewnienia
bezstronności i unikania konfliktu interesów,
b) zasady zachowania wymaganych parytetów, o których mowa w § 29 ust. 2 –
w wyżej wymienionych procedurach – w celu zapewnienia decyzji Rady bez
dominacji jakiejkolwiek grupy interesu,
określa szczegółowo regulamin Rady uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 32.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,
3) kredytów i pożyczek,
4) darowizn, dotacji i subwencji,
5) spadków i zapisów,
6) dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i fundusze.
3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 33.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w
innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 34.
Uchwały w sprawach:
1) zmiany Statutu,
2) powołania lub odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozwiązania Stowarzyszenia,
mogą być podejmowane pod warunkiem nie budzącego wątpliwości ujęcia takiego
zamiaru w propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, o którym mowa w § 18 p.3.

§ 35.
Biuro LGR jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, powołaną w celu prowadzenia
prac organizacyjnych i działań na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
władz Stowarzyszenia.

§ 36.
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
w tym w szczególności wymienione w §2 ust. 1 Statutu.

§ 37.
Uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.