+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Statut

Pobierz w formacje PDF

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 5/WZC/2023 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 15 czerwca 2023 roku

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, zwane dalej ”Stowarzyszeniem” lub „LGR”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych i fizycznych, reprezentujących sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy
i rybacki.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),

2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 943),

3) ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027,

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia
24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L.
Nr 231/159 z dnia 30.6.2021 r.),

5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1139 z dnia
7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z dnia 13.07.2021 r.),

6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia
24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. nr 231/60 z dnia 30.06.2021 r.),

7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia
24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. U. UE. L. nr 231/21 z dnia 30.06.2021 r.),

8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.),

9) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014).”

2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3.

 1. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi LGR „Zalew Szczeciński”.

 1. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia są Międzyzdroje.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8.

Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w szczegółowych przepisach. Wzory ich ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ II

Cel i formy działania

§ 9.

 1. Stowarzyszenie ma na celu:

 1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica, Gminy Nowe Warpno;

 2. opracowanie i wdrożenie wizji zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica, Gmina Nowe Warpno, prowadzącej do poprawy jakości życia społeczności związanych z rybactwem.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica, Gmina Nowe Warpno, uwzględniającej lokalne uwarunkowania, w tym w szczególności związane
   z gospodarką morską, rybactwem i turystyką,

  2. uzyskanie statusu Lokalnej Grupy Działania oraz zawarcie umowy o realizację LSR,

  3. realizację opracowanej strategii poprzez selekcję i kierowanie wybranych operacji – projektów do wdrożenia w ramach LSR zgodnie z obowiązującymi procedurami,

  4. wspieranie i stymulowanie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu lub zmierzających do:

– wzmocnienia konkurencyjności obszaru realizacji LSR,

– zwiększenia ilości miejsc pracy na obszarze LSR,

– podniesienia wartości produktów rybactwa,

– ochrony środowiska, w celu utrzymania atrakcyjności obszaru LSR,

  1. wspieranie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej podmiotów uzależnionych od rybactwa,

  2. wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej związanej ze środowiskiem wodnym
   i przyrodniczym,

  3. informowanie o realizacji LSR, w tym o wyborze operacji w ramach LSR,

  4. aktywizowanie społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw,

  5. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów

rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

  1. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach rybackich,

  2. promocję obszarów rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

  3. promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej z innymi organizacjami o podobnym charakterze,

  4. propagowanie ekoturystyki;

  5. organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza – promocji obszarów rybackich i regionu, jego tożsamości gospodarczej i kulturowej, działalności promocyjnej i informacyjnej,

  1. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania operacji – projektów związanych z realizacją LSR,

  2. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

  3. prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania.

  4. wspieranie wykorzystywania atutów środowiska na obszarach zależnych od rybactwa,
   w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowanie się do nich,

  5. rozwój przedsiębiorczości w zakresie działalności uzupełniającej dochody z rybactwa
   i w dziedzinach niebieskiej gospodarki oraz wprowadzanie innowacji rozwijających pracę na odległość,

  6. ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności środowiskowej oraz propagowanie dobrostanu społecznego i kulturowego na obszarach zależnych od rybactwa,

  7. podnoszenie wartości lokalnych produktów rybnych i wspieranie zrównoważonych oraz innowacyjnych systemów dostaw,

  8. podnoszenie wartości zawodu rybaka w lokalnej społeczności, wspieranie szkoleń
   i uczenia się młodych ludzi zainteresowanych zawodem rybaka, promowanie włączenia społecznego na obszarach zależnych od rybactwa,

  9. ułatwianie sektorowi rybackiemu udziału w zarządzaniu lokalnymi obszarami zależnymi od rybactwa,

  10. współpraca między terytorialna i międzynarodowa w zakresie wspierania wykorzystywania atutów środowiska na obszarach zależnych od rybactwa, w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowanie się do nich, rozwój przedsiębiorczości w zakresie działalności uzupełniającej dochody z rybactwa
   i w dziedzinach niebieskiej gospodarki.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

 1. Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne i prawne.

2. Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są:

1) członkowie zwyczajni,

2) członkowie honorowi,

3) członkowie wspierający.

§ 11.

Członkowie zwyczajni

       1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

1) fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,

 2. złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu,

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2) prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu i wskazaniem osoby reprezentującej ją w Stowarzyszeniu – zgodnie z odrębnymi przepisami.

       1. Osobę prawną, która podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia, może reprezentować osoba, która:

   1. spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,

   2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

       1. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia nowych członków dokonywane jest uchwałą Zarządu.

       1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,

 2. prawo udziału w działalności Stowarzyszenia,

 3. prawo występowania z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia,

 4. korzystanie nieodpłatnie z lokali, urządzeń i poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członkom,

 5. korzystanie z innych możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom,

 6. zgłaszania nowych pomysłów/inicjatyw dotyczących wdrażania LSR, w tym zmiany kryteriów, harmonogramu realizacji, przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami. Zgłoszenie może być dokonywane za pomocą dowolnego kanału komunikacji i wymaga odpowiedzi wraz z uzasadnieniem od władz Stowarzyszenia.

       1. Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:

 1. przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,

 2. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 3. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składki członkowskiej, w wyłączeniem osób fizycznych, prawnych oraz armatorów z sektora rybackiego, którzy są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej,

 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

       1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,

 2. utraty zdolności do czynności prawnych,

 3. śmierci Członka,

 4. skreślenia przez Zarząd, dokonanego w przypadku:

 1. prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem,

 2. prowadzenia przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia,

 3. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

       1. Skreślenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 powinno być dokonane uchwałą Zarządu, na podstawie której należy doręczyć członkowi pisemne zawiadomienie o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie nie doręczone lub zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

       1. Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zebrania Członków odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Z chwilą oddalenia odwołania przez Walne Zebranie Członków bądź bezskutecznego upływu terminu do złożenia odwołania skreślenie staje się prawomocne.

       1. Zmiany przedstawiciela reprezentującego osobę prawną w Stowarzyszeniu dokonuje się poprzez przesłanie Zarządowi Stowarzyszenia stosownego pełnomocnictwa wskazującego nową osobę reprezentującą osobę prawną, spełniającą warunki określone w ust. 2.

§ 12.

Członkowie honorowi

  1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów Stowarzyszenia.

  1. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

  1. Członkowi honorowemu służy prawo do udziału w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

  1. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

  1. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków.

§ 13.

Członkowie wspierający

 1. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej popierające idee Stowarzyszenia mogą – na zasadach określonych statutem – uzyskać godność członka wspierającego.

 1. Członkiem wspierającym może zostać podmiot, który ma siedzibę w kraju lub za granicą, został przyjęty w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie realizacji celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia. Zasady i zakres wsparcia Członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia w drodze umowy cywilnoprawnej.

 1. Członek wspierający ma prawo do udziału – z głosem doradczym – w pracach organów Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, a nadto na podstawie uchwały Zarządu w wyniku:

 1. nie realizowania ustalonych zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia,

 2. likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 1. Skreślonemu członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Rozdziale III § 11 pkt 8 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14.

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Rada

§ 15.

  1. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 7 lat.

  1. Członkiem organów, o których mowa w ust. 1 nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

  1. Członkowie organów, o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegających na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

§ 16.

Uchwały organów Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

§ 17.

W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia wymienionych w § 14 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych organów, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

Walne Zebranie Członków

§ 18.

  1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

  1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej na podany w oświadczeniu przez Członka adres e-mail lub listami poleconymi, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

  1. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

  1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym: członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni przez Zarząd goście.

  1. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym – z zastrzeżeniem § 23 pkt 15 – LSR;

 2. ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;

 3. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;

 5. uchwalanie Statutu;

 6. uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;

 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 8. określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd,

 9. uchwalanie wysokości składki członkowskiej uiszczanej przez członków zwyczajnych,

 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych oraz o wystąpieniu z takich organizacji,

 11. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,

 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 14. podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 20.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 1. Jeśli pomimo prawidłowo złożonego wniosku, Zarząd wbrew zapisom statutu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w określonym terminie, organem upoważnionym do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest Komisja Rewizyjna.

§ 21.

Organizację i tryb pracy Walnego Zebrania Członków określa regulamin Walnego Zebrania uchwalany przez Walne Zebranie.

Zarząd

§ 22.

 1. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.

 1. W skład Zarządu wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel z obszaru każdej gminy będącej członkiem Stowarzyszenia.

 1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym.

 1. Pozostałych członków Zarządu, Walne Zebranie powołuje i odwołuje w odrębnym głosowaniu tajnym.

 1. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej lub Rady.

 1. Kadencja członka Zarządu powołanego w trakcie trwania danej kadencji Zarządu upływa z chwilą zakończenia tej kadencji Zarządu.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:

  1. przyjęcia przez Komisję Rewizyjną pisemnej rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej przez członka Zarządu,

  2. utraty członkostwa Stowarzyszenia,

  3. odwołania przez Walne Zebranie Członków,

  4. upływu kadencji.

 1. Komisja Rewizyjna może z ważnych powodów odmówić przyjęcia rezygnacji członka Zarządu.

 1. Uchwała o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków jest jednoznaczne z jego odwołaniem.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 5. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 6. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, zespołów ekspertów w celu wykonywania zadań statutowych oraz zespołów roboczych do realizacji określonych operacji,

 7. organizowanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnianie i zwalnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

 8. ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

 9. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

 10. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,

 11. ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

 12. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

 13. przygotowanie projektów wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, których uchwalenie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 14. przygotowanie projektu oraz realizacja uchwalonej LSR,

 15. dokonywanie zmian w LSR za wyjątkiem zmian w budżecie LSR,

 16. przygotowanie realizacji operacji związanych funkcjonowaniem LGR oraz nabywaniem umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności i pozyskiwanie środków na dofinansowanie tych operacji.

§ 24.

Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, w tym reprezentowania go na zewnątrz, udzielania pełnomocnictw oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, z tym, że do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest dodatkowo zgoda Zarządu wyrażona w formie uchwały. Zakres czynności zwykłego zarządu określa Regulamin Zarządu. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 25.

Organizację i tryb pracy Zarządu a także zasady wyboru Wiceprezesów i Skarbnika, spośród osób wybranych do Zarządu przez Walne Zebranie, określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie.

Komisja Rewizyjna

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu oraz Rady.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub Rady.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

b) złożenia pisemnej rezygnacji;

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 27.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego organów oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,

 2. opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał Zarządu dotyczących gospodarki finansowej,

 3. występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,

 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 5. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd,

 6. występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków, oraz zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku wskazanym w § 20 pkt. 3.

§ 28.

Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rada

§ 29.

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

2. Rada składa się z nie mniej niż 15 osób lecz nie więcej niż 20 osób wybranych spośród Członków zwyczajnych LGR, przy czym:

 1. sektor publiczny reprezentuje w Radzie nie więcej niż 5 osób,

 2. przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 40% składu Rady lecz nie więcej niż 49% składu Rady,

 3. przedstawiciele żadnej z grup interesów nie mogą stanowić więcej niż 49% składu Rady.

3. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem innego organu Stowarzyszenia, ani pracownikiem Stowarzyszenia.

4. Mandat członka Rady wygasa w razie:

a) pisemnej rezygnacji członka Rady złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,

b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

d) upływu kadencji Rady.

§ 30.

  1. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalenie kwoty pomocy, zgodnie z art. 33 ust. 3 lit.
   d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r

  2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w tym sektora rybackiego, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, określone zgodnie z przepisami krajowymi, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Przyporządkowanie podmiotów do poszczególnych sektorów wygląda następująco:

 1. do grupy interesu sektora publicznego należy, m.in.: gmina, powiat, członek rady gminy, członek rady powiatu, sołtys, samorządowe jednostki organizacyjne gminy lub powiatu,

 2. do sektora społecznego, należą w szczególności mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, w tym koła gospodyń wiejskich inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie,

 3. do sektora gospodarczego, należą w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne i rolników,
  a także samorząd gospodarczy, w tym m.in. cechy branżowe, cechy rzemiosł, izby gospodarcze lub przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, izby rolnicze,

 4. do sektora rybackiego, należą w szczególności uprawniony do rybactwa,
  w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, podmiot prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, armator statku rybackiego o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta lub pracownik zatrudniony na statku rybackim o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta, uznana organizacja producentów, inny podmiot, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury lub domownik takiego podmiotu, zakład przetwórstwa produktów rybnych wykonujący działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków.

§ 31.

Organizację i tryb pracy Rady, w tym:

 1. zasady i przesłanki wyłączenia członków Rady – w procedurach wyboru, w tym oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – w celu zapewnienia bezstronności i unikania konfliktu interesów,

 2. zasady zachowania wymaganych parytetów, o których mowa w § 29 ust. 2 -w wyżej wymienionych procedurach – w celu zapewnienia decyzji Rady bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu,

określa szczegółowo regulamin Rady uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 32.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  1. składek członkowskich,

  2. wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,

  3. kredytów i pożyczek,

  4. darowizn, dotacji i subwencji,

  5. spadków i zapisów,

  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i fundusze.

 2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 33.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 34.

Uchwały w sprawach:

   1. zmiany Statutu,

   2. powołania lub odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

   3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   4. rozwiązania Stowarzyszenia,

mogą być podejmowane pod warunkiem nie budzącego wątpliwości ujęcia takiego zamiaru w propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, o którym mowa w § 18 p.3.

§ 35.

Biuro LGR jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, powołaną w celu prowadzenia prac organizacyjnych i działań na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia.

 1.  

§ 36.

W celu usprawnienia wdrażanie LSR oraz budowania pogłębionego partnerstwa między członkami LGD relacje wewnątrz LGD są oparte na pogłębionym partnerstwie i skutecznej komunikacji, zasady wymiany informacji oraz sposób komunikacji LGD zostaną wprowadzone uchwałą Zarządu. Komunikacja będzie w szczególności prowadzona metodami cyfrowymi.

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wymienione w §2 ust. 1 Statutu.

§ 38.

Uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.