+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Lista członków

Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne i prawne.
Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są:

 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie honorowi,
 3. członkowie wspierający.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

 1. fizyczna, która:
  1. spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
  2. złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 2. prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu i wskazaniem osoby reprezentującej ją w Stowarzyszeniu – zgodnie z odrębnymi przepisami.

Osobę prawną, która podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia, może reprezentować osoba, która:

 1. spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

Składki Członkowskie

Składka członkowska : 60,00 złotych rocznie

Terminy płanościi: do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który opłacona została pierwsza składka; dla nowych członków w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej podjęcie uchwały przez Zarząd LGR o przyjęciu na członka

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr:

03 9393 0000 0017 8057 3000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

Lista członków 2024 Oświadczenie o korespondencji drogą elektroniczną Deklaracja członkowska Druk przelewu

 

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres!