+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR II/2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR II/2017

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RiM) w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

 

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:
  1. Termin:
   w dniach od  31 sierpnia  2017 r. do 13 września 2017 r.,
   od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;
  2. Miejsce:
   w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” przy ul. Dworcowej 4 w Świnoujściu na I piętrze budynku socjalnego w Bazie Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu;
  3. Tryb:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – 1 egzemplarz w wersji papierowej z tożsamą wersją elektroniczną. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zakres tematyczny operacji odpowiadający następującym celom i przedsięwzięciom LSR oraz celom Priorytetu 4 PO RiM, o których mowa w § 2 rozporządzenia*), forma wsparcia oraz limity środków w ramach naboru nr II/2017:
  Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy
  Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie konkurencyjności lokalnego sektora rybackiego
  Przedsięwzięcie 1.1.1. KOMPETENTNY RYBAK

  Zakres tematyczny operacji: badanie lokalnego rynku produktów rybnych wraz z publiczną prezentacją wyników badań (konferencja, publikacja);

  Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  – do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
  – jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru: 48 400,00 zł.

  Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży ryby świeżej, wstępnie przetworzonej oraz wędzonej
  Przedsięwzięcie 1.2.2. Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych

  Zakres tematyczny operacji:  budowa i wyposażenie punktów sprzedaży ryby świeżej i wstępnie przetworzonej (na targowiskach, przy nabrzeżach portowych); budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali umożliwiających wstępne przetwórstwo, składowanie, konfekcjonowanie, wędzenie, smażenie lub sprzedaż ryb i produktów rybnych; zakup maszyn i urządzeń do wstępnego przetwórstwa, składowania, konfekcjonowania, wędzenia, smażenia lub sprzedaży ryb i produktów rybnych; zakup środków transportu do dystrybucji ryb i produktów rybnych; zakup sprzętu i oprogramowania do ewidencji obrotu rybą i komunikacji w ramach systemu bezpośrednich dostaw.

  – do wysokości 50% tych kosztów,
  – jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 1 i § 4 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru: 290 400,00 zł.

  Cel szczegółowy 1.3. Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków

  Przedsięwzięcie 1.3.2. Przedsiębiorczy rybak

  Zakres tematyczny operacji: budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali umożliwiających rozwinięcie działalności gospodarczej, zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, oprogramowania i licencji do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  – do wysokości 50% tych kosztów,
  – jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru: 779 240,00 zł

  Cel szczegółowy 1.4. Zwiększenie udziału środowisk rybackich w zrównoważonym zarządzaniu akwenami rybackimi oraz infrastrukturą portów i przystani rybackich

  Przedsięwzięcie 1.4.1. ROZWAŻNE ZARZĄDZANIE AKWENAMI I INFRASTRUKTURĄ RYBACKĄ

  Zakres tematyczny operacji: uzyskanie ekspertyz, analiz i badań naukowych dotyczących:

  a) planów ochrony obszarów Natura 2000 istotnych dla sektora rybackiego,
  b) planów inwestycji na akwenach istotnych dla sektora rybackiego,
  c) skutków oddziaływania przedsięwzięć mających wpływ na funkcjonowanie lokalnego sektora rybackiego,
  d) zarządzania portami i przystaniami rybackimi;
  Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  – do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,,
  – jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru: 47 190,00 zł

  Cel ogólny 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania
  Cel szczegółowy 2.1. Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru

  Przedsięwzięcie 2.1.2. Wypoczynek Nad Wodą

  Zakres tematyczny operacji: zakup ekologicznych jednostek pływających i sprzętu pływającego umożliwiających dostęp do unikalnych wartości przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym lub wykorzystujących wodny potencjał Zalewu Szczecińskiego,  Zatoki Pomorskiej i jezior, budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów turystycznych wykorzystujących wodny potencjał Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej i innych akwenów (agroturystyka, wypożyczalnie sprzętu wodnego, nabrzeża i przystanie wodne, pola biwakowe nad wodą wraz z parkingami i drogami dojazdowymi, stanice wędkarskie)

  Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  – do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
  – jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru: 726 000,00 zł

  Przedsięwzięcie 2.1.3. Lepsze Usługi
  Zakres tematyczny operacji: budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali (wraz z wyposażeniem) służących wykonywaniu działalności usługowej w miejscowościach leżących nad Zalewem Szczecińskim, Zatoką Pomorską lub innymi akwenami; zakup sprzętu i środków transportu służących wykonywaniu działalności usługowej w miejscowościach leżących nad Zalewem Szczecińskim, Zatoką Pomorską i innymi akwenami.
  Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  – do wysokości 50% tych kosztów,
  – jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru: 154 880,00 zł

  Przedsięwzięcie 2.3.2. Rybackie więzi i dziedzictwo kulturowe

  Zakres tematyczny operacji: organizacja lokalnych festynów rybackich (Święto Śledzia. Dzień Rybaka, biesiady rybne) lub wydarzeń kulturalnych wykorzystujących lokalne motywy rybackie;
  Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  – do wysokości 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów
  – jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 4 i § 7 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru: 84 700,00 zł

 3. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru operacji
  1. Zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny zgodności operacji z celami LSR i Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze”);
  2. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji określonymi w Regulaminie Rady (załącznik nr 2 do Regulaminu Rady „Kryteria wyboru operacji”);
  3. Uzyskanie przez operację w wyniku oceny, o której mowa w punkcie 2 co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów, tj. 12 pkt (maksymalna liczba punktów – 48);
  4. Zgodność operacji z prawem krajowym i UE, w tym z rozporządzeniem*) (§ 3);
  5. Wybór operacji przez Radę zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” (uchwała nr 2/XXXV/2015 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”).
 4. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru operacji
  1. Informacja o miejscu udostępnienia Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Rady formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz zbioru dokumentów legislacyjnych (krajowych i UE) dotyczących naboru
  2. Ogłoszenie o naborze nr II/2017 oraz:
   1. wersja drukowana kompletu dokumentów wymienionych powyżej jest dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4 w Świnoujściu, w godzinach pracy Biura,
   2. wersja elektroniczna dokumentów jw. jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” lgr-zalew.pl
  3. Aktualne formularze wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami są udostępnione na stronach internetowych:
   1. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
    https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/wzory-wnioskow-o-dofinansowanie-i-instrukcje-ich-wypelniania/
   2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:
    http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow
  4. Dokumenty Stowarzyszenia oraz legislacja krajowa i UE dot. naboru – linki:
   1. dokumenty Stowarzyszenia:
   2. legislacja krajowa:
   3. legislacja UE:
  5. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602, tel. 91 400 00 02, e-mail: biuro@lgr-zalew.pl
 5. Załączniki do ogłoszenia (w wersjach i miejscach udostępnienia określonych w rozdz. IV.1)

*) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (Dz.U. nr 1435)
**) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011