+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 ust. 10 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” zwołuje XLII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie przy ul. Zamkowej 23a w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej – Dworek Woliński. Rozpoczęcie obrad o godz. 16:00.

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 5. Informacja Zarządu nt.:
 6. Przywrócenia na listę członków zwyczajnych,
 7. Aktualizacji listy członków stowarzyszenia.
 8. Informacja o przeprowadzonych naborach nr I/2017 i II/2017.
 9. Informacja o zmianach w Statucie.
 10. Informacja o realizacji wskaźników.
 11. Informacja o zmianach w Regulaminie Rady i Lokalnych Kryteriach Wyboru.
 12. Informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie przywrócenia na listę członków zwyczajnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie.
 18. Dyskusja, wolne wnioski.
 19. Zakończenie zebrania.

Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu – członka Stowarzyszenia –  jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.

Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

W załączeniu Projekty Uchwał.