+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2023

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RiM)
 w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

I.        Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

1.  Termin:

od 23 stycznia (poniedziałek) 2023 r. do 09 lutego (czwartek) 2023 r.

2.  Miejsce:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Adres: Plac Ratuszowy 1 w Międzyzdrojach

II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

3.  Tryb:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach –
1 egzemplarz w wersji papierowej z tożsamą wersją elektroniczną.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

II.     Zakres tematyczny operacji odpowiadający następującym celom i przedsięwzięciom LSR oraz celom Priorytetu 4 PO RiM, o których mowa w § 2 rozporządzenia1, forma wsparcia oraz limity środków
w ramach naboru nr I/2023:

Cel ogólny 1.   Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy.

Cel szczegółowy 1.3.        Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków oraz rozwój    przedsiębiorczości na obszarze LSR

 

Przedsięwzięcie 1.3.2.  PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LSR

Zakres tematyczny operacji: budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali umożliwiających rozwinięcie działalności gospodarczej, zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, oprogramowania i licencji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

ü  do wysokości 50% tych kosztów a jeżeli operacja związana jest z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/20142 do 80% tych kosztów,

ü  jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę a jeżeli spełnia warunki określone
w § 4 ust. 2 nie więcej niż 400 000,00 zł,

zgodnie ze szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 rozporządzenia1);

Limit środków w ramach naboru:          502 941,00 zł

 

Termin realizacji i rozliczenia:  31.12.2023 r.

Cel ogólny 2.   Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania

Cel szczegółowy 2.1.        Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru

 

 

Przedsięwzięcie 2.1.4.              INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO–REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC

 

Zakres tematyczny operacji: budowa, przebudowa lub remont (wraz z wyposażeniem) budynków, budowli
i innych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, historycznie lub terytorialnie związanych
z działalnością rybacką (ośrodki kultury, punkty widokowe, nabrzeża, pomosty, miejsca biwakowe, przystanie wodne, place zabaw, wewnętrzne drogi dojazdowe, slipy, parkingi, stanice wędkarskie).

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:

ü  do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/20142 do 85% tych kosztów,

ü  jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę,

zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 4 i § 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia1);

Limit środków w ramach naboru:          434 836,00 zł

 

Termin realizacji i rozliczenia:  31.12.2023 r.

III.          Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru operacji

 

1.   Zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (załącznik nr 2 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny zgodności operacji z celami LSR i Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze”);

2.   Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji określonymi w Regulaminie Rady (załącznik
nr 3 do Regulaminu Rady „Kryteria wyboru operacji”);

3.   Uzyskanie przez operację w wyniku oceny, o której mowa w punkcie 2, co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów, tj. 13,25 pkt (maksymalna liczba punktów – 53);

4.   Zgodność operacji z prawem krajowym i UE (§ 3 rozporządzenia1);

5.   Wybór operacji przez Radę zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” (uchwała nr 2/XXXV/2015 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”, uchwała nr 3/XLIII/2017 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”, uchwała nr 3/III/2018 Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”, uchwała nr 4/WZC/XLIX/2020 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”).

IV.       Informacja o miejscu udostępnienia Lokalnej Strategii Rozwoju, Regulaminu Rady, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia oraz zbioru dokumentów legislacyjnych (krajowych i UE) dotyczących naboru

1.         Ogłoszenie o naborze nr I/2023 oraz:

a)         wersja drukowana kompletu dokumentów wymienionych powyżej jest dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, Plac Ratuszowy 1 w Międzyzdrojach, w godzinach pracy Biura,

b)         wersja elektroniczna dokumentów jw. jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”

https://www.lgr-zalew.pl/

2.       Aktualne formularze wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami są udostępnione na stronach internetowych:

1.     https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

2.     https://www.lgr-zalew.pl/

UWAGA: formularze wniosków i załączniki uległy aktualizacji w kwietniu 2022 roku.

3.         Dokumenty Stowarzyszenia oraz legislacja krajowa i UE dot. naboru – linki:

a)         dokumenty Stowarzyszenia:

·               Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 z późn. zm.

https://www.lgr-zalew.pl/rybactwo-i-morze/lokalna-strategia-rozwoju/

·               Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

„Zalew Szczeciński” (załącznik do uchwały
nr 2/XXXV/2015 XXXV Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z 22 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami tj.: uchwałą nr 3/XLIII/2017 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”, uchwałą nr 3/III/2018 Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”, uchwałą nr 4/WZC/XLIX/2020 Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Szczeciński”).

Informacje o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji dostępne są w:

                        Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny wstępnej”.

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu Rady „Karta oceny wstępnej”.

                          Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady „Procedura i kryteria oceny zgodności operacji
z celami LSR i programem operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Załącznik nr 2.1 do Regulaminu Rady „Karta oceny zgodności operacji z celami LSR i programem operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

https://www.lgr-zalew.pl/o-nas/rada/

b)         legislacja krajowa:

·                Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

·                Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

·                Ustawa z 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich EFR na rzecz ROW w ramach PROW na 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

·                Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

·                1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

oraz

·                Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych prze społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

c)         legislacja UE:

·                2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

·                Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

·                Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa, i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich

 

4.         Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 400 00 02, 601 880 302,

             e-mail: biuro@lgr-zalew.pl .

 

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1435 z późn. zm.)

oraz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych prze społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze”(Dz. U. z 2018 r. poz. 1503)

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE)
nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

Załączniki:

NABÓR WNIOSKÓW NR I 2023 – OGŁOSZENIE

Wniosek o dofinansowanie 4.2_inne_WoD_6z

4.2_inne_Oświadczenie współwłaściciela_6z

4.2_inne_Oświadczenie małżonka Beneficjenta_6z

4.2_inne_IW_WoD_6z

4.2_inne_Biznesplan_6z

 

Link do dokumentów:

https://www.lgr-zalew.pl/rybactwo-i-morze/lokalna-strategia-rozwoju/

https://www.lgr-zalew.pl/nabory/dokumenty-do-pobrania/

https://www.lgr-zalew.pl/pobierz-plik/s5YMR0uMdpB-OjbVDWyfwisgA8kysI_kxyO8PTW4D8s