+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

A. Opis stanowiska – zakres obowiązków:

 1. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie, koordynacja realizacji umów, przygotowanie wniosków o płatność i rozliczanie operacji – projektów współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej oraz projektów własnych LGR;
 2. Planowanie operacji, określanie zakresów rzeczowo-finansowych (budżetów), przygotowanie wniosków o dofinansowanie operacji, koordynacja realizacji umów, przygotowanie wniosków o płatność i rozliczanie operacji  w zakresie kosztów bieżących funkcjonowania LGR i promocji oraz aktywizacji lokalnych społeczności,
 3. Udzielanie informacji i porad potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie operacji i wniosków o płatność w ramach realizowanej LSR, zapewnianie obowiązujących standardów jakości doradztwa, prowadzenie rejestru udzielonych porad zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 4. Przyjmowanie, rejestrowanie wniosków o dofinansowanie operacji wpływających do Biura LGR w ramach realizacji LSR 2014-2020;
 5. Prowadzenie sekretariatu Biura LGR oraz spraw bieżących Stowarzyszenia;
 6. Prowadzenie składnicy akt zgodnie z instrukcją;
 7. Przygotowywanie materiałów, obsługa i prowadzenie całościowej dokumentacji Rady Stowarzyszenia, w tym rejestrów wnioskodawców i wniosków o dofinansowanie;
 8. Przygotowywanie materiałów, obsługa i prowadzenie całościowej dokumentacji Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia;
 9. Udział w obsłudze posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnych Zebrań Członków;
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia;
 11. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg na decyzje Rady;
 12. Sporządzanie sprawozdań z działania Biura, Stowarzyszenia i realizacji LSR w zakresie określonym przez Kierownika;
 13. Organizowanie i koordynowanie szkoleń dla członków i pracowników LGR zgodnie z planem szkoleń;
 14. Współpraca z firmami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za obsługę Stowarzyszenia w zakresie:
  • finansowo-księgowym, kadrowym, prawnym i podatkowym,
  • informatycznym,
  • serwisu urządzeń,
  • sprzątania;
 15. Zastępowanie Kierownika Biura podczas jego nieobecności;
 16. Znajomość i przestrzeganie w działaniu Regulaminu Biura LGR, w tym:
  • instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt,
  • polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
  • zasad zapewnienia jakości i efektywności doradztwa świadczonego przez Biuro LGR,
  • polityki rachunkowości,
  • zasad wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zakup dostaw, usług i robót budowlanych;
 17. Podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach;
 18. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
 19. Wykonywanie prac doraźnie zlecanych przez kierownika Biura.

B. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie: średnie lub wyższe;
 2. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku jw.;
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnym, w tym:
  • 2 lata pracy na stanowisku samodzielnym (wykształcenie wyższe) lub 5 lat pracy na stanowisku jw. (wykształcenie średnie),
  • biegłe posługiwanie się edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, edytorem PowerPoint oraz programem poczty elektronicznej,
  • praktyczna znajomość zasad planowania, realizacji i rozliczania operacji, sporządzania wniosków o dofinansowanie, biznes planów oraz wniosków o płatność;
 6. Wiedza i doświadczenie z zakresu wdrażania programów oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 7. Nieposzlakowana opinia

C. Preferencje (umiejętności i doświadczenie pożądane)

 1. Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania Stowarzyszeń;
 2. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
 4. Umiejętność samodzielnego przygotowania, realizacji i rozliczania projektów;
 5. Predyspozycje do pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.

D. Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, itp.)
 5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli są)
 7. Oświadczenie o obywatelstwie
 8. Oświadczenie o niekaralności
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze  zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl

Informacje można również uzyskać pod tel. 724 880 302.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pole tekstowe: Załącznik nr 2 do uchwały 8/IV/2017 Zarządu z dnia 04.04.2017r.Lokalna Grupa Rybacka ?Zalew Szczeciński?

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

 

A.            Opis stanowiska ? zakres obowiązków:

 

1.         Przygotowanie wniosków o dofinansowanie, koordynacja realizacji umów, przygotowanie wniosków o płatność i rozliczanie operacji – projektów współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej oraz projektów własnych LGR;

2.         Planowanie operacji, określanie zakresów rzeczowo-finansowych (budżetów), przygotowanie wniosków o dofinansowanie operacji, koordynacja realizacji umów, przygotowanie wniosków o płatność i rozliczanie operacji  w zakresie kosztów bieżących funkcjonowania LGR i promocji oraz aktywizacji lokalnych społeczności,

3.         Udzielanie informacji i porad potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie operacji i wniosków o płatność w ramach realizowanej LSR, zapewnianie obowiązujących standardów jakości doradztwa, prowadzenie rejestru udzielonych porad zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4.         Przyjmowanie, rejestrowanie wniosków o dofinansowanie operacji wpływających do Biura LGR w ramach realizacji LSR 2014-2020;

5.         Prowadzenie sekretariatu Biura LGR oraz spraw bieżących Stowarzyszenia;

6.         Prowadzenie składnicy akt zgodnie z instrukcją;

7.         Przygotowywanie materiałów, obsługa i prowadzenie całościowej dokumentacji Rady Stowarzyszenia, w tym rejestrów wnioskodawców i wniosków o dofinansowanie;

8.         Przygotowywanie materiałów, obsługa i prowadzenie całościowej dokumentacji Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia;

9.         Udział w obsłudze posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnych Zebrań Członków;

10.       Prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia;

11.       Przyjmowanie i rejestrowanie skarg na decyzje Rady;

12.       Sporządzanie sprawozdań z działania Biura, Stowarzyszenia i realizacji LSR w zakresie określonym przez Kierownika;

13.       Organizowanie i koordynowanie szkoleń dla członków i pracowników LGR zgodnie z planem szkoleń;

14.       Współpraca z firmami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za obsługę Stowarzyszenia w zakresie:

a)      finansowo-księgowym, kadrowym, prawnym i podatkowym,

d)      informatycznym,

e)      serwisu urządzeń,

f)       sprzątania;

15.       Zastępowanie Kierownika Biura podczas jego nieobecności;

16.       Znajomość i przestrzeganie w działaniu Regulaminu Biura LGR, w tym:

a)      instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt,

b)      polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,

c)      zasad zapewnienia jakości i efektywności doradztwa świadczonego przez Biuro LGR,

d)      polityki rachunkowości,

e)      zasad wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zakup dostaw, usług i robót budowlanych;

17.       Podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach;

18.       Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

19.       Wykonywanie prac doraźnie zlecanych przez kierownika Biura.

 

 

B.            Wymagania konieczne:

1.      Wykształcenie: średnie lub wyższe;

2.      Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne;

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.      Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku jw.;

5.      Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnym, w tym:

a)      2 lata pracy na stanowisku samodzielnym (wykształcenie wyższe) lub 5 lat pracy na stanowisku jw. (wykształcenie średnie),

b)      biegłe posługiwanie się edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, edytorem PowerPoint oraz programem poczty elektronicznej,

c)      praktyczna znajomość zasad planowania, realizacji i rozliczania operacji, sporządzania wniosków o dofinansowanie, biznes planów oraz wniosków o płatność;

6.      Wiedza i doświadczenie z zakresu wdrażania programów oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

7.      Nieposzlakowana opinia

 

C.         Preferencje (umiejętności i doświadczenie pożądane)

1.      Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania Stowarzyszeń;

2.      Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

3.      Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);

4.      Umiejętność samodzielnego przygotowania, realizacji i rozliczania projektów;

5.      Predyspozycje do pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.

 

D.         Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, itp.)
 5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli są)
 7. Oświadczenie o obywatelstwie
 8. Oświadczenie o niekaralności
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
  poz. 926 ze  zm.).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka ?Zalew Szczeciński?, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: ?Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju?.

Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl

Informacje można również uzyskać pod tel. 724 880 302.