+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

A. Opis stanowiska – zakres obowiązków:

 1. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie, koordynacja realizacji umów, przygotowanie wniosków o płatność i rozliczanie operacji – projektów współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej oraz projektów własnych LGR;
 2. Planowanie operacji, określanie zakresów rzeczowo-finansowych (budżetów), przygotowanie wniosków o dofinansowanie operacji, koordynacja realizacji umów, przygotowanie wniosków o płatność i rozliczanie operacji w zakresie kosztów bieżących funkcjonowania LGR i promocji oraz aktywizacji lokalnych społeczności,
 3. Udzielanie informacji i porad potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie operacji i wniosków o płatność w ramach realizowanej LSR, zapewnianie obowiązujących standardów jakości doradztwa, prowadzenie rejestru udzielonych porad zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 4. Przyjmowanie, rejestrowanie wniosków o dofinansowanie operacji wpływających do Biura LGR w ramach realizacji LSR 2014-2020;
 5. Prowadzenie sekretariatu Biura LGR oraz spraw bieżących Stowarzyszenia;
 6. Prowadzenie składnicy akt zgodnie z instrukcją;
 7. Przygotowywanie materiałów, obsługa i prowadzenie całościowej dokumentacji Rady Stowarzyszenia, w tym rejestrów wnioskodawców i wniosków o dofinansowanie;
 8. Przygotowywanie materiałów, obsługa i prowadzenie całościowej dokumentacji Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia;
 9. Udział w obsłudze posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnych Zebrań Członków;
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia;
 11. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg na decyzje Rady;
 12. Sporządzanie sprawozdań z działania Biura, Stowarzyszenia i realizacji LSR w zakresie określonym przez Kierownika;
 13. Organizowanie i koordynowanie szkoleń dla członków i pracowników LGR zgodnie z planem szkoleń;
 14. Współpraca z firmami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za obsługę Stowarzyszenia w zakresie:
  1. finansowo-księgowym, kadrowym, prawnym i podatkowym,
  2. informatycznym,
  3. serwisu urządzeń,
  4. sprzątania;
 15. Zastępowanie Kierownika Biura podczas jego nieobecności;
 16. Znajomość i przestrzeganie w działaniu Regulaminu Biura LGR, w tym:
  1. instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt,
  2. polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
  3. zasad zapewnienia jakości i efektywności doradztwa świadczonego przez Biuro LGR,
  4. polityki rachunkowości,
  5. zasad wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zakup dostaw, usług i robót budowlanych;
 17. Podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach;
 18. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
 19. Wykonywanie prac doraźnie zlecanych przez kierownika Biura.

 
B. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie: średnie lub wyższe;
 2. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku jw.;
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnym, w tym:
  1. 2 lata pracy na stanowisku samodzielnym (wykształcenie wyższe) lub 5 lat pracy na stanowisku jw. (wykształcenie średnie),
  2. biegłe posługiwanie się edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, edytorem PowerPoint oraz programem poczty elektronicznej,
  3. praktyczna znajomość zasad planowania, realizacji i rozliczania operacji, sporządzania wniosków o dofinansowanie, biznes planów oraz wniosków o płatność;
 6. Wiedza i doświadczenie z zakresu wdrażania programów oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 7. Nieposzlakowana opinia

 

C. Preferencje (umiejętności i doświadczenie pożądane)

 1. Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania Stowarzyszeń;
 2. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
 4. Umiejętność samodzielnego przygotowania, realizacji i rozliczania projektów;
 5. Predyspozycje do pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.

 
D. Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, itp.)
 5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli są)
 7. Oświadczenie o obywatelstwie
 8. Oświadczenie o niekaralności
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 29 maja 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl

Informacje można również uzyskać pod tel. 91 40 000 02.