+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Konkurs na stanowisko: Kierownika Biura LGR „Zalew Szczeciński”

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Biura LGR „Zalew Szczeciński”

w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

A. Opis stanowiska – zakres obowiązków:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach otrzymanego Pełnomocnictwa Zarządu;
 2. Kierowanie pracą Biura Stowarzyszenia w Świnoujściu: planowanie, organizacja, koordynacja i kontrola realizacji zadań Biura;
 3. Współdziałanie z organami Stowarzyszenia: Zarządem, Radą, Komisją Rewizyjną oraz współpraca z przewodniczącymi tych organów;
 4. Współpraca z gminnymi koordynatorami PO ?Rybactwo i Morze?;
 5. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi statutowo realizującymi cele zbieżne ze statutem i strategią LGR;
 6. Projektowanie – planowanie , wdrażanie i ocena efektywności: naboru i adaptacji zatrudnionych pracowników, kształtowanie polityki wynagrodzeń oraz zasad oceny i motywacji pracowników;
 7. Prowadzenie naboru pracowników zgodnie z potrzebami i Regulaminem Biura, przygotowywanie umów o pracę oraz ich zmian i wypowiedzeń;
 8. Planowanie, organizacja, koordynacja realizacji obowiązków Stowarzyszenia określonych w umowie ramowej o realizację LSR, w tym monitorowanie zaawansowania istotnych (z uwagi na zapisy umowy) elementów i wskaźników realizacji LSR; przygotowanie wniosków o zmianę umowy lub jej załączników ? zgodnie z zidentyfikowanymi i uzasadnionymi potrzebami oraz uwzględnieniem postanowień umowy ramowej oraz statutu Stowarzyszenia w tym zakresie;
 9. Realizacja planu ewaluacji LSR oraz wdrażanie przyjętych przez Zarząd rekomendacji;
 10. Prowadzenie oraz organizacja, koordynacja i kontrola bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów pomocy w ramach realizacji LSR ? zgodnie z zasadami świadczenia oraz oceny jakości i efektywności doradztwa;
 11. Planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola oraz współdziałanie w zakresie zapewniającym realizacją LSR, w tym:
  • uzgadniania terminów naborów,
  • przygotowania i zamieszczania ogłoszeń o naborach,
  • naboru i rejestracji wniosków o dofinansowanie,
  • obsługi posiedzeń Rady przez Biuro,
  • zamieszczania protokołów i uchwał Rady na stronie internetowej LGR,
  • powiadamiania wnioskodawców zgodnie z wymaganiami Regulaminu Rady,
  • terminowego kończenia procedur oceny i wyboru wniosków oraz terminowego przekazywania wymaganych dokumentów do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego;
 12. Planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola operacji, w tym działania lub współdziałania obejmujące: określanie zakresów rzeczowo-finansowych (budżetów) i etapowanie w ramach przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, realizację umów o dofinansowanie oraz przygotowanie niezbędnych zmian umów (aneksów), przygotowanie wniosków o płatność oraz rozliczenie i ich weryfikację, wymagane sprawozdania; powyższe dotyczy operacji w zakresie:
  • kosztów bieżących i aktywizacji,
  • współpracy krajowej i międzynarodowej,
  • projektów własnych,
  • innych ? zgodnie z celami i działaniami określonymi w LSR i Statucie Stowarzyszenia;
 13. Prowadzenie oraz nadzór nad ochroną danych osobowych ? zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych, w tym pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI);
 14. Organizacja, przygotowanie merytoryczne, oraz nadzór i współdziałanie w przygotowaniu i udostępnianiu niezbędnych powiadomień, dokumentów i projektów uchwał z załącznikami oraz protokołów obrad Walnych Zebrań Członków.
 15. Przygotowanie materiałów, obsługa i prowadzenie całości dokumentacji posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń Komisji Rewizyjnej;
 16. Planowanie, organizowanie i koordynacja działań aktywizujących lokalne społeczności (zadań w zakresie lokalnej animacji i współpracy, integrujących mieszkańców obszaru oraz wspierających realizację celów LSR) oraz działań informacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem Planu komunikacji określonego w LSR;
 17. Nadzór i kontrola przestrzegania zasad (polityki) rachunkowości, w tym terminowego przygotowania sprawozdań finansowych i podatkowych;
 18. Zamawianie, nadzór realizacji oraz rozliczanie usług outsourcingowych, w tym w zakresie obsługi:
  1. finansowo-księgowej i podatkowej;
  2. kadrowej;
  3. prawnej;
  4. informatycznej;
  5. serwisu urządzeń;
  6. sprzątania;
 19. Nadzór i kontrola stosowania oraz przestrzeganie zasad wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zakup dostaw, usług i robót budowlanych;
 20. Nadzór i kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt;
 21. Nadzór i kontrola realizacji szkoleń pracowników Biura zgodnie z przyjętym planem szkoleń;
 22. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
 23. Właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem, zapewnienie warunków do skutecznego i efektywnego funkcjonowania Biura LGR;
 24. Prowadzenie sekretariatu Biura LGR oraz bieżących spraw Stowarzyszenia pod nieobecność Specjalisty ds. LSR;
 25. Realizacja innych zadań nałożonych na Biuro lub Kierownika Biura uchwałami organów Stowarzyszenia lub zaleceniami Zarządu.

B.            Wymagania konieczne:

 1.  Wykształcenie: wyższe;
 2. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku jw.;
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, w tym:
  • 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub 1 rok pracy na stanowisku kierowniczym i 3 lata pracy na stanowisku samodzielnym,
  • biegłe posługiwanie się edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, edytorem PowerPoint oraz programem poczty elektronicznej,
  • praktyczna znajomość zasad zarządzania i kierowania;
 6. Wiedza i doświadczenie z zakresu wdrażania programów oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 7. Nieposzlakowana opinia

C.         Preferencje (umiejętności i doświadczenie pożądane)

 1. Znajomość uwarunkowań prawnych i zasad funkcjonowania stowarzyszeń;
 2. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Znajomość przepisów prawa pracy, w tym kodeksu pracy;
 4. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
 5. Umiejętność samodzielnego przygotowania, realizacji i rozliczania projektów;
 6. Predyspozycje do pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.

D.         Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, itp.)
 5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli są)
 7. Oświadczenie o obywatelstwie
 8. Oświadczenie o niekaralności
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze  zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka ?Zalew Szczeciński?, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: ?Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju?.

Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl

Informacje można również uzyskać pod tel. 724 880 302.

A.            Opis stanowiska ? zakres obowiązków:

1.      Reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach otrzymanego Pełnomocnictwa Zarządu;

2.      Kierowanie pracą Biura Stowarzyszenia w Świnoujściu: planowanie, organizacja, koordynacja i kontrola realizacji zadań Biura;

3.      Współdziałanie z organami Stowarzyszenia: Zarządem, Radą, Komisją Rewizyjną oraz współpraca z przewodniczącymi tych organów;

4.      Współpraca z gminnymi koordynatorami PO ?Rybactwo i Morze?;

5.      Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi statutowo realizującymi cele zbieżne ze statutem i strategią LGR;

6.      Projektowanie – planowanie , wdrażanie i ocena efektywności: naboru i adaptacji zatrudnionych pracowników, kształtowanie polityki wynagrodzeń oraz zasad oceny i motywacji pracowników;

7.      Prowadzenie naboru pracowników zgodnie z potrzebami i Regulaminem Biura, przygotowywanie umów o pracę oraz ich zmian i wypowiedzeń;

8.      Planowanie, organizacja, koordynacja realizacji obowiązków Stowarzyszenia określonych w umowie ramowej o realizację LSR, w tym monitorowanie zaawansowania istotnych (z uwagi na zapisy umowy) elementów i wskaźników realizacji LSR; przygotowanie wniosków o zmianę umowy lub jej załączników ? zgodnie z zidentyfikowanymi i uzasadnionymi potrzebami oraz uwzględnieniem postanowień umowy ramowej oraz statutu Stowarzyszenia w tym zakresie;

9.      Realizacja planu ewaluacji LSR oraz wdrażanie przyjętych przez Zarząd rekomendacji;

10.    Prowadzenie oraz organizacja, koordynacja i kontrola bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów pomocy w ramach realizacji LSR ? zgodnie z zasadami świadczenia oraz oceny jakości i efektywności doradztwa;

11.    Planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola oraz współdziałanie w zakresie zapewniającym realizacją LSR, w tym:

a)      uzgadniania terminów naborów,

b)      przygotowania i zamieszczania ogłoszeń o naborach,

c)      naboru i rejestracji wniosków o dofinansowanie,

d)      obsługi posiedzeń Rady przez Biuro,

e)      zamieszczania protokołów i uchwał Rady na stronie internetowej LGR,

f)       powiadamiania wnioskodawców zgodnie z wymaganiami Regulaminu Rady,

g)      terminowego kończenia procedur oceny i wyboru wniosków oraz terminowego przekazywania wymaganych dokumentów do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego;

12.    Planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola operacji, w tym działania lub współdziałania obejmujące: określanie zakresów rzeczowo-finansowych (budżetów) i etapowanie w ramach przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, realizację umów o dofinansowanie oraz przygotowanie niezbędnych zmian umów (aneksów), przygotowanie wniosków o płatność oraz rozliczenie i ich weryfikację, wymagane sprawozdania;

powyższe dotyczy operacji w zakresie:

a)      kosztów bieżących i aktywizacji,

b)      współpracy krajowej i międzynarodowej,

c)      projektów własnych,

d)      innych ? zgodnie z celami i działaniami określonymi w LSR i Statucie Stowarzyszenia;

13.    Prowadzenie oraz nadzór nad ochroną danych osobowych ? zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych, w tym pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI);

14.    Organizacja, przygotowanie merytoryczne, oraz nadzór i współdziałanie w przygotowaniu i udostępnianiu niezbędnych powiadomień, dokumentów i projektów uchwał z załącznikami oraz protokołów obrad Walnych Zebrań Członków.

15.    Przygotowanie materiałów, obsługa i prowadzenie całości dokumentacji posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń Komisji Rewizyjnej;

16.    Planowanie, organizowanie i koordynacja działań aktywizujących lokalne społeczności (zadań w zakresie lokalnej animacji i współpracy, integrujących mieszkańców obszaru oraz wspierających realizację celów LSR) oraz działań informacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem Planu komunikacji określonego w LSR;

18.    Nadzór i kontrola przestrzegania zasad (polityki) rachunkowości, w tym terminowego przygotowania sprawozdań finansowych i podatkowych;

19.    Zamawianie, nadzór realizacji oraz rozliczanie usług outsourcingowych, w tym w zakresie obsługi:

a)      finansowo-księgowej i podatkowej;

b)      kadrowej;

c)      prawnej;

d)      informatycznej;

e)      serwisu urządzeń;

f)       sprzątania;

20.    Nadzór i kontrola stosowania oraz przestrzeganie zasad wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zakup dostaw, usług i robót budowlanych;

21.    Nadzór i kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt;

22.    Nadzór i kontrola realizacji szkoleń pracowników Biura zgodnie z przyjętym planem szkoleń;

23.    Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;

24.    Właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem, zapewnienie warunków do skutecznego i efektywnego funkcjonowania Biura LGR;

25.    Prowadzenie sekretariatu Biura LGR oraz bieżących spraw Stowarzyszenia pod nieobecność Specjalisty ds. LSR;

26.       Realizacja innych zadań nałożonych na Biuro lub Kierownika Biura uchwałami organów Stowarzyszenia lub zaleceniami Zarządu.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Informacja o wyborze - protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjna 586 KB 1852