+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

FAQ – PO RYBY 2007-2014

W jakim przypadku należy sporządzić Studium Wykonalności?

W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada niezbędnych do realizacji inwestycji dokumentów w postaci zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodno-prawnego.

Interpretacja własna

Czy w przypadku gdy Studium Wykonalności jest wymaganym załącznikiem, wnioskodawca powinien dołączyć również uproszczony plan biznesowy operacji?

W przypadku, gdy załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest studium wykonalności, beneficjent nie składa planu biznesowego operacji. Wymóg składania wraz wnioskiem o dofinansowanie odpowiednio studium wykonalności bądź biznes planu reguluje § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4″.

Interpretacja własna

Czy Urząd Marszałkowski może żądać od beneficjenta oświadczenia w zakresie VAT?

W treści umowy o dofinansowanie zostanie zawarte oświadczenie beneficjenta, że jest on bądź nie podatnikiem VAT. Ocena kwalifikowalności VAT należy do Urzędu Marszałkowskiego jako strony umowy o dofinansowanie.

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011

Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym?

Ocena kwalifikowalności VAT należy do Urzędu Marszałkowskiego jako strony umowy o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski dokonywać tego będzie na podstawie oświadczenia beneficjenta. Na podstawie $16 ust. 1 Rozporządzenia MRiRW z 15 października 2009 ?do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.
O uznaniu podatku VAT za wydatek kwalifikowalny bądź nie, decydować będzie to, czy operacja objęta dofinansowaniem rodzić będzie w przyszłości przychody opodatkowane tym podatkiem. Jeżeli operacja mieści się w zakresie działalności, które na podstawie ustawy o VAT podlegają obowiązkowi naliczania podatku VAT, wówczas nie będzie on mógł być uznany za wydatek kwalifikowalny.

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011 i pisma RYBps 540-74/10 L. dz. 577 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-11-2010

Czy koszty sporządzenia Studium Wykonalności lub Biznesplanu można uznać za koszty kwalifikowalne?

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osia priorytetową 4 do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”. Ponadto zgodnie z § 16 ust. 2 w/w rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, zawarcia przez LGR umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – w przypadku operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d;

Czy możliwe będzie i na jakich warunkach uzyskanie zaliczki na realizację projektu? Jaki będzie maksymalny wymiar procentowy zaliczki?

Tak, zgodnie z §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie warunków i trybu udzielania zaliczek (…) „zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie”. Natomiast w ust. 3 tego samego paragrafu ” w przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia odkreślonej w umowie o dofinansowanie części, nie niższej jednak niż 70%, dotychczas otrzymanej zaliczki”.

W przypadku operacji jednoetapowej, np. zakup wyposażenia, istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Należy zaznaczyć, że w przypadku jednorazowego rozliczania zaliczki istnieje znacznie większe niebezpieczeństwo poniesienia przez beneficjenta wydatków, które w końcowym rozliczeniu mogą okazać się kosztami niekwalifikowalnymi, a które mogłyby zostać zdefiniowane przez samorząd województwa na wcześniejszym etapie jeśli beneficjent przyjąłby rozliczenia częściowego wniosku o płatność. Z tego też powodu Ministerstwo sugeruje wprowadzenie zapisów w umowie o dofinansowanie umożliwiających rozliczanie zaliczek po realizacji każdego etapu operacji. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji ponoszenia przez beneficjenta wydatków, które ze względu na niemożność weryfikacji ich zakresu i całości dokumentacji, w znacznej części mogłyby okazać się kosztami niekwalifikowalnymi.

Na podstawie pisma RYBoz-MB-O75-39/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 2-02-2011

Czy podmioty gospodarcze, które dostaną dofinasowanie będą zobligowane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (wg stanu prawnego na dzień 11.07.2011), podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie należące do tego sektora są zobowiązane do jej stosowania, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

Ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowanie ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy
Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy (tzn. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ? Dz. U. Nr 224, poz. 1795)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Należy wskazać, iż objęcie obowiązkiem stosowania ustawy na postawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp uzależnione zostało od łącznego zaistnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków. Brak spełnienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek powoduje wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie przedmiotowego przepisu.

Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych UZP/DP/O-WBA/46316/5144/10 z 1.03.2010

Czy pomoc przyznana na wsparcie przedsiębiorców będzie stanowić pomoc "de minimis"?

Pomoc przyznawana w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego nie jest pomocą publiczną, w rozumieniu art. 87-89 Traktatu Europejskiego (TWE)

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011 i pisma Sekretarza Stanu MRiRW – RYBkmr-jm-075-1/10 L.dz. 183 z dnia 19.01.2010

Czy pomoc przyznana na wsparcie przedsiębiorców w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY będzie stanowić pomoc publiczną zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej?

Pomoc przyznawana w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego nie jest pomocą publiczną, w rozumieniu art. 87-89 Traktatu Europejskiego (TWE)

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011 i pisma Sekretarza Stanu MRiRW – RYBkmr-jm-075-1/10 L.dz. 183 z dnia 19.01.2010

Czy usługi agroturystyczne są objęte pomocą w ramach PO Ryby?

Tak. Zarówno rolnicy jak i prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie usług agroturystycznych,

Na podstawie pisma RYBoz-PR-075-152/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 19-05-2011

Co rozumieć pod pojęciem "obiektów małej architektury", o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2?

Zgodnie z przytoczoną w art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane definicją: Obiekty małej architektury ? to niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

W związku z powyższym obiektem małej architektury w rozumieniu polskiego prawa budowlanego jest niewielki obiekt budowlany, którego nie można zaklasyfikować jako:
– budynku (posiada fundamenty i dach),
– budowli,
– tymczasowego obiektu budowlanego,
– urządzenia budowlanego.

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011

Kwalifikowalność wydatków - Czy możliwe jest łączenie kilku zakresów w ramach jednego projektu?

Tak, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie możliwe jest realizowanie operacji w kilku zakresach wskazanych w tym wniosku. Jednakże, musi to mieć miejsce w ramach jednego rodzaju operacji.

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011

Organizacja kół zainteresowań dla dzieci ? zakres kosztów kwalifikowalnych

W ramach organizowania kół zainteresowań dla dzieci kwalifikowane są koszty, które poniesione zostały w zakresie samej organizacji do momentu rozpoczęcia zajęć. Wchodzą więc w ten zakres, m.in. zakup komputerów, książek, eksponatów, urządzenie i wyposażenie pomieszczenia itp., natomiast nie są kwalifikowane koszty związane np. z wynagrodzeniem osób prowadzących, opłatami za prąd itp.

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011

Czy istnieje minimalna ilość punktów, które gwarantuje uzyskanie dotacji?

Nie ma określonej ilości punktów, która gwarantuje uzyskanie dotacji. Pomoc na realizację operacji przysługuje według kolejności na liście wybranych operacji do wysokości limitu określonego w ogłoszeniu o naborze

Interpretacja własna