Rybactwo i Morze 2014-2020 - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE

Legislacja

LEGISLACJA KRAJOWA

LEGISLACJA UE

AKTUALNE FORMULARZE DOKUMENTÓW (dla beneficjentów bezpośrednich)

Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 18 maja br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej ? Dworek Woliński miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa a naszym Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ?Zalew Szczeciński? z siedzibą w Świnoujściu reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu Województwa umowę ramową dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 podpisał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, ze strony Zarządu Stowarzyszenia - Prezes Zarządu Ryszard Mróz.

Umowa ramowa ? zgodnie z tytułem ? określa prawa i obowiązki stron w zakresie warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (stanowiącej załącznik nr 1 do umowy), która przewiduje finansowanie celów i przedsięwzięć określonych w LSR w ramach Programu Operacyjnego ?Rybactwo i Morze? na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Umowa ustala następujące kwoty środków finansowych na:

 1. wsparcie realizacji LSR: 2 421 784,31 euro, tj. 9 687 137,24 zł, 
 2. wsparcie wdrażania projektów współpracy: 55 000,00 euro, tj. 275 000,00 zł, 
 3. wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia: 275 000,00 euro, tj. 1 100 000,00 zł. 

Umowa określa także harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (załącznik nr 2 do umowy).

Umowa ramowa nr 53/WRiR-II/05/2016 z 18 maja 2016 r. jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce: LSR 2014-2020 i umowa ramowa.

Poniżej zdjęcia z uroczystego podpisania umowy.

WP_002358

WP_002361

WP_002364

 

Wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W dniu 26 kwietnia br. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostały ogłoszone wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniżej przytaczamy istotne informacje dotyczące wyników konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 8 października 2015 r.

W okresie naboru wniosków (od 9 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwały o wyborze LSR.

Limity dostępnych środków dla Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach poszczególnych programów zostały określone następująco:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 25 127 028,01 (EUR),
 • Program Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - 18 764 705,88 (EUR).

Do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostało wybranych 17 LSR:

 • 9 LSR finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
 • 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
 • 5 LSR finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Jedna LSR nie została wybrana do realizacji z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Komisja konkursowa przyznała naszej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (obejmującej gminy: Miasto Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica) 226 punktów (92,24%) na 245 punktów możliwych, co zapewniło nam 8 pozycję na liście rankingowej i wybór LSR do realizacji.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom, które uczestniczyły w procesie przygotowania LSR 2014-2020, w szczególności tym, którzy tworzą rybackość naszego obszaru.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 i Regulaminem Rady.

Załączniki:

Adres źródłowy: http://www.zachodniopomorskielgr.wzp.pl/aktualnosci/w-dniu-21042016-r-komisja-do-spraw-wyboru-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-0

 

Umowa partnerstwa

Umowa partnerstwa


Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową

Treść umowy

PO RYBY 2014-2020

 21 października 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.
Polsce przyznano ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków " alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 opracowano na podstawie prawa unijnego. Zakłada on realizację 42. środków w podziale na siedem priorytetów:

 • promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
 • wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych);
 • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
 • wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • zintegrowana polityka morska;
 • pomoc techniczna.

W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych, niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO RYBY 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej.
Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.
Przyjęcie przez rząd PO RYBY 2014-2020 umożliwia rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską.
(Źródło: strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

PO RYBY 2014-2020 - projekt przyjęty przez Radę Ministrów 21.10.2014 r.
Rozporządzenie PE i RE nr 1303 (ustanawiające wspólne przepisy różnych funduszy)
Rozporządzenie PE i RE nr 508 (w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego)
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest "LEADER", czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development " CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako "podejście LEADER", czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako "zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa", w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Ustawa o RLKS z 20.02.2015
Uzasadnienie do w/w projektu
Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju
Obszar rybacki i akwakultury
Wytyczne do opracowania LSR
Zasady realizacji RLKS