+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

CELE, WARUNKI I TRYB POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH REALIZACJI LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W ZAKRESIE PRIORYTETU 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, jest przyznawana na realizację następujących celów:

 

 1. podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 2. wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
 3. wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
 4. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
 5. powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

 

Pomoc jest przyznawana:

 1. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”;
 2. na wniosek o dofinansowanie;
 3. działań objętych priorytetami zawartymi w programie operacyjnym,
 4. na podstawie umowy o dofinansowanie.

 

Pomoc finansową przyznaje się na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, która:

 1. jest zgodna ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu  Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,z późn. zm.3)), zwaną dalej „LSR”;
 2. została wybrana przez lokalną grupę działania, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia wymienionego w pkt 1, zwaną dalej „LGD”;
 3. nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:
  1. z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
  2. z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,
  3. z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
  4. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 4. zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
 5. spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji.

Do kosztów kwalifikowanych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji lub jej części, w tym podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

 

Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,  zalicza się również koszty związane z realizacją tej operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie

wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r.

 Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, nie zalicza się kosztów:

 1. zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;
 2. nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;
 3. nakładów rzeczowych;
 4. pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;
 5. ogólnych realizacji tej operacji, w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:
  1. powyżej 10% wartości netto operacji,
  2. które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,
  3. które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;
 6. związanych z umową leasingu:
  1. w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,
  2. odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);
 7. amortyzacji środków trwałych;
 8. związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,  w ramach celów  1–4, która polega na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:

 1. przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;
 2. będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;
 3. ma zapewnioną gospodarczą trwałość;
 4. nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

 

Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym dokonano płatności końcowej. Plan biznesowy,  wnioskodawca sporządza na formularzu, którego wzór opracowuje instytucja zarządzająca i udostępnia na administrowanej przez siebie stronie internetowej.

Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania obiektu budowlanego bezpośrednio związanego z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która zawiera co najmniej następujące postanowienia dotyczące realizacji tej operacji:

 1. wskazanie terminów złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy;
 2. warunki zwrotu pomocy – w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;
 3. zobowiązania beneficjenta do:
  1. zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych,
  2. przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji,
  3. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez urząd marszałkowski albo jednostkę samorządową – gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  4. osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez:
   • 5 lat – w przypadku operacji polegającej na inwestycji, o której mowa w § 14,
   • 3 lata – w przypadku operacji polegających na utworzeniu lub utrzymaniu miejsca pracy lub podjęciu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  5. zapewnienia trwałości operacji
   osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie,
   w terminie wskazanym w umowie,
  6. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:
   • z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
   • z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

   dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,

   • z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
   • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  7. umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,
  8. przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,
  9. informowania zarządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat;