+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Członkowie Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”

Na podstawie § 23 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd LGR „Zalew Szczeciński” zwołuje XLVI Zwyczajne
Walne Zebranie Członków w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 17:00 w Marinie w Wolinie,
ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin
.

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2018.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 9. Zapoznanie się ze zmianami finansowymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 10. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2018 rok,
  2. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  3. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
  4. zatwierdzenie zmian finansowych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 12. Zakończenie zebrania.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr-zalew.pl.

Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania podmiotu – członka Stowarzyszenia – jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.

Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka XLVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia.

Tak zwołane XLVII Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

 

Składki Członkowskie

Szanowni Państwo, przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 11, ust. 5, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Zaleganie z zapłatą składek członkowskich przez okres
6 miesięcy prowadzi do ustania członkostwa zwyczajnego w wyniku skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia (§ 11, ust. 6, pkt 4, lit. d Statutu Stowarzyszenia). Składka członkowska: 60,00 złotych/ rok.

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr:

03 9393 0000 0017 8057 3000 0010 Bank Spółdzielczy w Wolinie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres.

 

Ryszard Mróz

 

LGR finansowe sprawozdanie 2018

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2018
UZ16-zawiadomienie o XLVI WZCz

zał. 3 do UWZCz 3-2019 tabela4 LSR – Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia

1 UWZCz- merytoryczne sprawozdanie za 2018

2 UWZCz- finansowe sprawozdanie za 2018

3 UWZCz- zmiany finansowe LSR 2019