Zawiadomienie o terminie miejscu i czasie XXXVIII WZCz z proponowanym porządkiem obrad | Aktualności - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
Zawiadomienie o terminie miejscu i czasie XXXVIII WZCz z proponowanym porządkiem obrad PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 maja 2016 07:55

Na podstawie § 23 ust. 10 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia LGR "Zalew Szczeciński" zwołuje XXXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 07 czerwca 2016 roku w Wolinie przy ul. Zamkowej 23a w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej ? Dworek Woliński. Rozpoczęcie obrad o godz. 16:00.

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania 
 2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta 
 3. Przyjęcie porządku zebrania 
 4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków 
 5. Informacja Zarządu nt.: 
  1. przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 
  2. wyników konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 
  3. umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015 (w tym z bilansem i rachunkiem wyników) oraz sprawozdaniem Zarządu za 2015 rok 
 7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015 (w tym bilansu i rachunku wyników) oraz sprawozdania Zarządu za 2015 rok 
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 
 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok ( w tym bilans i rachunek wyników), 
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok, 
  3. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 rok 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich gmin 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla członków Rady 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro 
 14. Dyskusja, wolne wnioski 
 15. Zakończenie zebrania 

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr-zalew.pl.

Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu ? członka Stowarzyszenia ? jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.

Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

Składki Członkowskie Szanowni Państwo, przypominamy, że regularne opłacanie składki członkowskiej jest jednym ze statutowych obowiązków członka zwyczajnego (§ 11, ust. 5, pkt 4 Statutu Stowarzyszenia). Zaleganie z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy prowadzi do ustania członkostwa zwyczajnego w wyniku skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia (§ 11, ust. 6, pkt 4, lit. d Statutu Stowarzyszenia).

Składka członkowska: 60,00 złotych / rok

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia
nr: 18 1240 3914 1111 0010 3050 4603 w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Świnoujściu.

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres!

Poprawiony: piątek, 27 maja 2016 08:27