X Zwyczajne Walne Zebranie Członków | Aktualności - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
X Zwyczajne Walne Zebranie Członków PDF Drukuj Email
Wpisany przez a.s.   
piątek, 27 maja 2011 12:32

Na podstawie § 23 ust. 10 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 3/XVII/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje X Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 15 czerwca 2011 roku w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 20. Rozpoczęcie obrad o godz. 13:00.


Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie zebrania;
2.    Wybór Prezydium zebrania i protokolanta;
3.    Przyjęcie porządku zebrania;
4.    Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków;
5.    Informacja Zarządu nt.:

 

  1. terminów składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych osią priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013 z uwzględnieniem celów określonych w LSROR,
  2. przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  3. realizacji harmonogramu działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia LGR Zalew Szczeciński
7.    Informacja pracowników Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu Wydziału Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o wynikach prac związanych z remontami i przebudowami wybranych grup jednostek floty rybackiej w celu zapewnienia ich uniwersalności. (Bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania Członków odbędzie się spotkanie informacyjno konsultacyjne dla osób zainteresowanych.);
8.    Dyskusja, wolne wnioski;
9.    Zakończenie zebrania.


Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jest dostępny w dziale Ogłoszenia.


Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu członka Stowarzyszenia  jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.


Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.
Ze względu na proponowaną zmianę statutu Stowarzyszenia wymagającą obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia i bezwzględnej większości głosów, bardzo proszę o niezawodne przybycie.Za Zarząd:
Ryszard Mróz
Prezes Zarządu

Poprawiony: czwartek, 16 czerwca 2011 14:59